• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Szkoła podstawowa

Szkoła Podstawowa jest nowoczesną, niepubliczną placówką  terapeutyczną, posiadającą uprawnienia szkoły publicznej.

Umożliwia realizację obowiązku szkolnego dzieciom w spektrum autyzmu, niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkoła Podstawowa obejmuje kształcenie uczniów od 9 roku życia. Proces kształcenia jest w pełni zindywidualizowany i prowadzony w oparciu o zalecenia wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. Celem szkoły jest przygotowanie uczniów w ramach ich indywidualnych możliwości i potrzeb do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, zapewnienie im opieki i rozwoju.

Uczniowie realizują podstawę programową kształcenia ogólnego z dostosowaniem wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych każdego ucznia w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne. Nauka odbywa się w małych grupach co zapewnia indywidualizację procesu edukacyjnego oraz dostosowywanie treści, metod i form pracy do możliwości każdego ucznia zgodnie z diagnozą oraz zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. W każdej klasie nauczyciela prowadzącego wspiera pomoc nauczyciela co zapewnia dodatkową opiekę dla uczniów. Uczniowie objęci są obowiązkowymi zajęciami rewalidacyjnymi oraz uczestniczą w zajęciach z logopedą, psychologiem, terapii pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, treningu uwagi słuchowej, muzykoterapii i aromaterapii.

Zajęcie organizowane są w ramach dwóch etapów edukacyjnych.

Pierwszy etap edukacyjny klasy I-III: 

Edukacja jest zintegrowaną całością polegającą na łączeniu różnych rodzajów aktywności uczniów.

Drugi etap edukacyjny klasy IV-VIII:

Nauczanie odbywa się w blokach przedmiotowych.