• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Nasz ośrodek

Ośrodek jest specjalistyczną placówką przeznaczoną do realizacji obowiązku szkolnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie, ze sprzężoną niepełnosprawnością i autyzmem.
W ramach ośrodka funkcjonuje przedszkole specjalne, szkoła podstawowa specjalna oraz ośrodek rewalidacyjno- wychowawczy. Realizujemy ponadto Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

Do placówki przyjmujemy dzieci w wieku od 0 do 25 roku życia
z dysfunkcjami neurorozwojowymi, uwarunkowanymi rzadkimi jednostkami chorobowymi jak: zaburzenia spektrum autyzmu, FAS, zespół Downa, dziecięce porażenie mózgowe, choroby o podłożu metabolicznym, zespoły wad wrodzonych, choroby o podłożu genetycznym i inne.
Wszystkim dzieciom  zapewniamy optymalnie zaplanowany  proces edukacyjny, terapeutyczny i wychowawczy, zgodny z zaleceniami zapisanymi w orzeczeniu  i potrzebami indywidualnymi.

Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie dzieci i młodzieży
do optymalnego, samodzielnego udziału w życiu społecznym.