• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Ośrodek Rewalidacyjno–Wychowawczy

Ośrodek zapewnia dzieciom w wieku 3-25 lat kompleksową opiekę
i wielospecjalistyczną pomoc w zakresie rewalidacji, edukacji, terapii psychologicznej, terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej oraz rehabilitacji ruchowej, świadczoną w odpowiednich warunkach
z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb wychowanków.

Z dziećmi pracuje Zespół Edukacyjno- Terapeutyczny, złożony
z wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, psychologicznej
i medycznej. Zespół realizuje Indywidualny Program Rewalidacyjno – Wychowawczy lub Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny mając na uwadze możliwości i predyspozycje każdego dziecka. Metody i techniki pedagogiki specjalnej wspomagane są zajęciami z zakresu: muzykoterapii, arteterapii,  treningu uwagi słuchowej. Ponadto w ośrodku prowadzona jest  rehabilitacja ruchowa z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu.

Zajęcia edukacyjne prowadzone są indywidualnie i  w małych grupach 2-4 osobowych pod kierunkiem nauczyciela rewalidanta wspomaganego przez opiekuna.   Sale i gabinety Ośrodka wyposażone są w nowoczesne pomoce dydaktyczne i specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny.

Celem zajęć organizowanych w Ośrodku jest stymulacja wielozmysłowa tj. wspieranie rozwoju umiejętności motorycznych, poznawczych, emocjonalnych, społecznych, porozumiewania się oraz samoobsługi. Ośrodek łączy funkcje wychowawcze, edukacyjne oraz rehabilitacyjne, zapewniając kompleksową opiekę.  Ośrodek czynny jest we wszystkie dni powszednie od godziny 7.00 do 15.00