• Terapie · Konsultacje · Warsztaty · Szkolenia

Przedszkole

Do przedszkola zapraszamy dzieci w wieku 2,5 do 8 lat, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy opiekę
i terapię dzieciom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  umiarkowanym, znacznym i głębokim, niepełnosprawnością sprzężoną, całościowymi zaburzeniami rozwoju, w spektrum autyzmu i afazją.

Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
i terapeutyczną, tworzymy przyjazną atmosferę, oferujemy Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka.

Zapewniamy pracę w małych grupach oraz indywidualnie (dziecko – terapeuta). Dzieci podzielone są na oddziały ze względu na wiek,  poziom funkcjonowania i rodzaj niepełnosprawności. Realizujemy kształcenie specjalne oraz zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zapewniamy szereg zajęć specjalistycznych tj.: fizjoterapię, terapię integracji sensorycznej, zajęcia z logopedą, zajęcia z psychologiem, terapię pedagogiczną, muzykoterapię, aromaterapię,  trening uwagi słuchowej.

Przedszkole pracuje od 7.00 do 15.00 we wszystkie dni robocze. Edukacja w naszym przedszkolu daje możliwość przygotowania dziecka do kontynuowania nauki w szkole integracyjnej lub specjalnej.